Kupní smlouva na použité čluny

1. SMLUVNÍ STRANY

PRODÁVAJÍCÍ
Adresa
KUPUJÍCÍ
Adresa

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. PRODEJNÍ CENA

4. PŘEDÁNÍ

Plavidlo se stává majetkem kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny.

Předání(Required)

5. ZÁRUKA

5.1. Plavidlo se prodává s vyloučením odpovědnosti za vady materiálu. Toto vyloučení se nevztahuje na nároky na náhradu škody vyplývající z odpovědnosti za materiální vady, které jsou založeny na hrubě nedbalosti nebo úmyslném porušení povinností ze strany prodávajícího nebo jeho zástupců, jakož i na úrazu na zdraví, zdraví a zdraví. Veškeré zbývající nároky vůči třetím stranám vyplývající ze odpovědnosti za materiální vady musí být postoupeny kupujícímu.

5.2. Prodávající potvrzuje, že je jediným vlastníkem plavidla a že plavidlo nepodléhá právům žádných třetích stran. Po úplné platbě a / nebo předání lodi prodávající poskytne kupujícímu všechny příslušné doklady a pokyny týkající se lodi (jsou-li k dispozici).

6. MÍSTO JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Vyzkoušení
souš / voda

Prodávající
Kupující

POZNÁMKA: Následující texty smlouvy jsou šablonou. Byly pečlivě připraveny, nicméně nezaručují právní platnost. Jsou určeny pouze jako průvodce a formulační pomůcka; je stále nutné, aby uživatel pečlivě vyhodnotil příslušnou právní situaci. Poskytovatel těchto šablon tedy nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli výsledné dopady na právní postavení stran.