Star Tron čistič trysek a karburátorů

Cena: 650  s DPH

(537 / bez DPH)

Star Tron čistič trysek a karburátorů 473 ml (Star Tron Ring Clean Plus 500 ml – German/French)

Není skladem

Popis

Star Tron čistič trysek a karburátorů je navržen pomocí nejnovějších technologií a obsahuje speciální enzymy, které odstraňují nejodolnější usazeniny a zároveň zabraňují tvorbě nových. Odstraňuje usazeniny z vstřikovačů paliva, karburátorů, sacích ventilů, sacích kanálů a spalovacích komor, které mohou vést ke klepání motoru, přilepení pístních kroužků, znečištění zapalovacích svíček, snížení výkonu a snížení spotřeby paliva. Zlepšuje hořlavost paliva. Přípravek je formulován tak, aby pracoval ve všech motorech lodí, motocyklů, automobilů, nákladních automobilů a ve venkovním vybavení. 473 ml ošetří až 600 l benzínu.


NÁVOD K POUŽITÍ: Použijte 30 ml přípravku na každých 37 litrů paliva. Aplikujte jednou za 4-5 tankování nebo tak často, jak je potřeba.


UPOZORNĚNÍ: Může mít fatální následky při požití a vniknutí do dýchacích cest. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení působení prostředku může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vyvarujte se vdechování výparů. Používejte ochranné rukavice. Při požití: Okamžitě volejte toxikologické centrum/lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Dojde-li k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Zabraňte vniknutí do životního prostředí. Zlikvidujte obsah/obal v oficiálních chemických odpadech. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ! Obsahuje: Uhlovodíky, C11-14, nalkany, izoalkany, cyklické, <2% aromáty; oxiran, ethyl-, homopolymer, 2-aminobutyl ether, ether se smíšenými destilačními zbytky; Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké.